algemene voorwaarden

v1.0 – Online Webwinkel brgt.nl

By placing an order, you are confirm having read and agreeing to these terms and conditions.


INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – De bestelling
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Versturen van bestelling
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de potentiële Afnemer van zaken en/of diensten van brgt.nl, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.        
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Kosten in geval van herroeping: de verzendkosten;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Webwinkelbrgt.nl – zie gegevens in artikel 2. 
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

www.brgt.nl – website van illustrator Brigit Hoogenberk, 

woonachtig te Rotterdam, Nederland.

E-mailadres: illustraties@brgt.nl

KvK Nederland:
74262777

Belastingdienst:
NL002185038B26

Bankgegevens:
IBAN: NL26ASNB0781290783  t.n.v. brgt. illustraties
BIC: ASNBNL21

Eenmanszaak – brgt. illustraties – brgt.nl

Graag wil ik u er op wijzen dat ik een eenmanszaak ben. Ik maak, ontwerp en creëer alles persoonlijk en handel alle orders en aanvragen persoonlijk af. Dit doe ik parttime. Dit is heel anders dan grote webwinkels en het is erg lastig om te voldoen aan de services die zij u bieden. Daarentegen pak ik alles persoonlijk en met veel liefde in. 

Naast dat ik de webwinkel; brgt.nl beheer, ben ik ook de maker van alle producten van brgt. illustraties. Als u een product koopt. Dan koopt u deze om te gebruiken, u koopt niet de copyright van de producten. Het is verboden de producten te reproduceren of te kopiëren. Het is verboden om de producten van brgt.nl voor commerciële doeleinden te gebruiken. Als u geïnteresseerd bent in een illustratie voor commerciële doeleinden, neem dan contact met mij op via brgt.nl/contact of per e-mail; illustraties@brgt.nl

Copyright remains in all instances with Brigit Hoogenberk and copyright infringement will be dealt with. 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van brgt.nl. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen brgt.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
ARTIKEL 4 – HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als brgt.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt brgt.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft brgt.nl  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Brgt.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien brgt.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd zonder opgave van redenen een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
ARTIKEL 6 – DE BESTELLING
 1. Na betaling ontvangt de Afnemer een bevestiging per mail, volgens het mailadres dat de Afnemer heeft ingevuld bij afronding van de bestelling. 
 2. Alle communicatie rondom de bestelling zal verlopen per e-mail. De Afnemer is verantwoordelijk om het juiste e-mail adres bij de contactgegevens in te vullen aan het eind van de bestelling. 
 3. Zodra de bestelling wordt verzonden, ontvangt de Afnemer een mail. 
 4. Vragen over de bestelling via de webshop of over de producten kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website of per e-mail.
 5. De bestelling zal verstuurd worden naar het adres dat ingevuld is bij afronding van de bestelling. Mocht het bezorgadres verschillen van het eigen adres, dan de Afnemer dit aangeven. 
 6. Bij de bestelling zullen geen bonnen of facturen verpakt worden. De factuur van de bestelling zal met e-mail verzonden worden. Bij zakelijke bestellingen is het van belang dat de Afnemer het zakelijke adres als bezorgadres invult met daarbij de bedrijfsnaam. 
ARTIKEL 7 – DE PRIJS
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of:
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Prijzen zijn geldig onder voorbehoud van typ fouten , brgt.nl heeft het recht de prijs van een artikel te herzien en te herstellen, nadat er een overeenkomst op afstand heeft plaatsgevonden mits er geconstateerd is dat er een typ fout heeft plaats gevonden waarbij de geconstateerde typ fout  van de prijs van het betreffende artikel niet in verhouding is met de werkelijke prijs. Brgt.nl moet de aanpassing wel duidelijk in een mail naar de consument communiceren.
 7. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
ARTIKEL 8 – VERSTUREN VAN BESTELLING
 1. Alle bestellingen worden in person afgehandeld en verstuurd door brgt.nl. Aangezien het een eenmanszaak is, is het onmogelijk om levering de volgende dag te garanderen.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling worden de kosten inclusief de bezorgkosten getoont. Deze bezorgkosten zijn inclusief frankering, verpakking en verwerking van de bestelling. De bestellingen worden verstuurd via PostNL, de Nederlandse post service. Het zij standaard prijzen en daardoor helaas geen goedkope service. Vanwege het kleine formaat van de webshop en het bedrijf brgt.nl is het niet mogelijk om goedkopere bezorgkosten aan te bieden. 
 3. Het is niet mogelijk bestelling op te halen vanwege privacy en tijd.
 4. De producten worden verzonden in stevige kartonnen enveloppen die in de standaard brievenbus passen. Deze verpakking beschermt de producten tegen vouwen en kreukels. Dit maakt de totale verpakking zwaarder en daardoor iets duurde om te versturen. In de verpakkingen is brgt.nl bewust bezig met het gebruik van gerecycled papier en zo min mogelijk plastic. Enkel de hoge kwaliteit prints hebben een plastic verpakking om de druk te beschermen. 
ARTIKEL 9 – LEVERING EN UITVOERING
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen na de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal brgt.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 8. Verzending: Een brievenbusverzending kost €. 3,95. Bij Pakketpost betaald u tot 10 kg €. 5,50. Dit wordt indien van toepassing achteraf berekend, indien uw pakket niet door de brievenbus past krijgt u hierover bericht.
 9. Bij het ontvangen van het verkeerde product wordt de Afnemer gevraagd contact op te nemen per e-mail en een foto te sturen van de ontvangen bestelling. Aangezien de webshop door een persoon wordt beheerd, kan het helaas wel eens voorkomen. Het juiste product zal direct verstuurd worden op kosten van brgt.nl.
ARTIKEL 10 – BETALING
 1. De door de consument verschuldigde bedragen kunnen worden voldaan via de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden .
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan brgt.nl te melden.
 3. Als de Afnemer een factuur van brgt.nl niet binnen 14 kalender dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van brgt.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft brgt.nl  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 11 – OVERMACHT
 1. Indien brgt.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als brgt.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Brgt.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij brgt.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij brgt.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door brgt.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan brgt.nl.
 4. Indien een klacht gegrond is zal brgt.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen in die zin afwijkend zijn van de algemene voorwaarden en Nederlands recht zoals het aanvaarden van het risico van brievenbuspost door de consument.
Verlies en beschadigings-risico na verzending: brgt.nl verlegt het verlies en beschadigings-risico door PostNL bij zakelijke klanten. Alle artikelen worden door ons zodanig verpakt dat de kans op beschadiging zeer gering is.

Contact: illustraties@brgt.nl

brgt. Illustraties is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74262777

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google